A Lumisa ens preocupem per tu. És per això que hem implantat una sèrie de Tarifes promocionals a mesura per a ajudar a les llars i negocis, i així estalviaràs en aquests temps tan difícils.

Súper Oferta amb descomptes extraordinaris Negocis

Descobreix la nostra Súper Oferta per a tarifes d'accés 2.1A, 2.1DHA i 3.0A, amb potència contractada superior a 10 kW destinada als petits i grans negocis i obtindràs un descompte extraordinari en l'energia. Per a saber més accedeix aquí.

**Promoció de descompte vàlida sol·licitant-ho des de 21/07/2020 fins a 31/12/2020 per a actuals i nous clients. El descompte extraordinari serà determinat segons les dades de consum i potència de cada punt de subministrament. Promoció destinada a petits i grans negocis.

Tarifa Promocional 15% en l'Energia Llars

Descobreix la nostra Tarifa promocional per a llars amb tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA i potència contractada igual o inferior a 10 kW i obtindràs un descompte del 15% en l'energia durant un any. Per a saber més accedeix aquí.

**Promoció de descompte vàlida sol·licitant-ho des de 18/05/2020 fins a 31/10/2020 per a actuals i nous clients. Promoció destinada exclusivamnte a llars. Per a més informació consulta les nostres Condicions particulars de la Tarifa promocional.

La present Política de Preus té per objecte posar a la disposició del Client les Tarifes online vàlides per als punts de subministrament amb tarifes d'accés 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA i 3.0A.

1. PREU DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Tarifa acceso 2.0A 2.0DHA 2.1A 2.1DHA 3.0A
Periodo P2 P1 P3 P2 P1 P3 P1 P2 P3
Energía (€/kWh) 0,136800 0,161000 0,080800 0,178000 0,206000 0,108000 0,160800 0,151800 0,100900
Potencia (€/kW/día) 0,115810 0,127160 0,116530 0,069918 0,046612

1.1. A aquests preus els seran afegits els impostos indirectes, l'Impost Elèctric, l'energia reactiva i la resta de concetos de facturació que s'indiquen. La facturació d'energia reactiva, si correspon, es realitzarà aplicant el terme de facturació d'energia reactiva provat per l'Administració, segons el que s'estableix en la normativa vigent. A aquest complement li serà aplicat l'Impost Elèctric.

1.2. El preu del terme de potència i del terme d'energia es mantindran fixos durant 12 mesos, sense perjudici de la seva actualització segons la variació corresponent a l'IPC(1) l'1 de gener de cada any en què el contracte estigui vigent. Les variacions que es donin en els components regulats que li són aplicable, així com nous que puguin aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Els preus es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització). Es repercutiran a cada moment les variacions a la baixa o a l'alça en les tarifes i peatges d'accés, cànons i en els valors regulats que puguin ser aprovats per l'Administració per a la seva aplicació durant el contracte, prenent com a base el Reial decret 1164/2001 i l'Ordre IET/2735/2015.

2. PREU DEL LLOGUER DEL COMPTADOR

El preu mensual del lloguer del comptador d'electricitat serà el fixat a cada moment pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la Tarifa d'accés corresponent i que coure l'Empresa Distribuïdora, al qual se li incorporarà l'I.V. A. i serà indicat en les factures emeses per LUMISA.

3. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte actual és de 12 mesos des de la data d'inici del subministrament. El contracte es podrà prorrogar per anualitats successives d'acord amb les Condicions Generals.

4. DESCOMPTE PROMOCIONAL

Código Promocional Descripción del descuento
10DTOPOT Descuento del 10% en el Término de potencia para tarifas de acceso 2.0A y 2.0DHA, potencia contratada igual o inferior a 10kW.
15DTOENE Descuento del 15% en el Término de energía para tarifas de acceso 2.1A y 2.1DHA, potencia contratada entre 10kW y 15kW.
25DTOENE Descuento del 25% en el Término de energía para tarifas de acceso 3.0A, potencia contratada superior a 15kW.

4.1. Tots els descomptes anteriors i les promocions s'aplicaran durant els primers 12 mesos de la durada del contracte (2).

4.2. D'acord amb el que s'estableix a l'apartat 4.4 de les Condicions Generals, qualsevol tipus de promoció, descompte i/o complement sobre el preu ofert al Client per part de LUMISA es limitarà a les circumstàncies específiques per a les quals es van atorgar o al temps de durada establert en aquelles sense generar consolidació o dret algun al Client en el manteniment del citat preu. Igualment, l'aplicació del descompte promocional estarà condicionada al compliment del període de durada del Contracte, perdent el Client el dret als descomptes i promocions aplicades en cas de terminació del contracte o baixa del punt de subministrament.

5. DESCRIPCIÓ DEL CODI PROMOCIONAL

5.1. Descompte del 10%. Promocions vàlides per a tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA, potència contractada igual o inferior a 10 kW. S'aplicarà un descompte especial del 10% sobre el Terme de potència durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el preu públic de venda. De la mateixa manera, si durant el primer any de vigència el seu consum és igual a 0kWh durant dos (2) mesos consecutius també deixarà de gaudir aquest descompte.

5.2. Descompte del 15%. Promocions vàlides per a tarifes d'accés 2.1A i 2.1DHA, potència contractada entre 10 kW i 15 kW.

  • Consum inferior a 2.000 kW/mes: S'aplicarà un descompte especial del 15% sobre el Terme d'energia durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el descompte normal del 10% sobre el Terme d'energia.

  • Consum superior a 2.000 kW/mes: S'aplicarà un descompte especial del 15% sobre el Terme d'energia durant un període indefinit de vigència del contracte amb LUMISA. Aquesta promoció es contracta per un període de caràcter indefinit fins a la data de fi de contracte amb LUMISA.

5.3. Descompte del 25%. Promocions vàlides per a tarifes d'accés 3.0A, potència contractada superior a 15 kW.

  • Consum inferior a 2.000 kW/mes: S'aplicarà un descompte especial del 25% sobre el Terme d'energia durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el descompte normal del 20% sobre el Terme d'energia.

  • Consum superior a 2.000 kW/mes: S'aplicarà un descompte especial del 25% sobre el Terme d'energia durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el descompte normal del 20% sobre el Terme d'energia. La renovació anual del descompte estarà subjecta a estudi de risc i historial de pagament. En el cas de ser desfavorable, LUMISA traslladarà, si escau, el preu fixat al preu de venda al públic.

  • Consum superior a 6.000 kW/mes: S'aplicarà un descompte especial del 25% sobre el Terme d'energia durant un període indefinit de vigència del contracte amb LUMISA. Aquesta promoció es contracta per un període de caràcter indefinit fins a la data de fi de contracte amb LUMISA.

Descobreix les nostres promocions! Amb el codi d'invitació pot aconseguir 100kWh per a vostè i el seu amic en la seva pròxima factura. Per a més informació consulti les Condicions Particulars de la Promoció.

(1)IPC: És el valor acumulat real, del període de novembre a novembre anterior a l'aplicació de la variació, de l'Índex de Preus al Consum, general, publicat per l'institut Nacional d'Estadística.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis