Donar-se d'Alta en Lumisa, Quina documentació em demanaran?

Donar-se d'Alta en Lumisa, Quina documentació em demanaran?

Per a donar d'alta la Llum en el teu punt de subministrament és necessari que tinguis en compte que se't requeriran una sèrie de documents imprescindibles segons si es tracta d'un habitatge de nova construcció o d'un habitatge després d'una baixa recent.

L'immoble és de nova construcció, i per tant, mai va tenir connexió al subministrament elèctric. Per a donar d'alta un contracte d'energia elèctrica haver de tenir en compte que la potència sol·licitada per a contractar no supera la màxima admissible per la teva instal·lació. La potència contractada ha d'adequar-se el màxim possible a la potència que vagis a necessitar. En el cas de no haver-se realitzat la instal·lació s'haurà de contactar amb la Distribuïdora de la zona. 

L'immoble es va donar de baixa per desig del titular. Si l'anterior titular del va contractar va donar de baixa el subministrament elèctric i han passat menys de 3 anys des de la data de la baixa, el nou titular no haurà d'abonar la totalitat dels drets d'alta. Causes de baixa del subministrament elèctric:

• Situació d'impagament.
• Situació de compravenda de l'immoble.
• Situació de lloguer de l'immoble.

Com donar d'alta la llum?

L'usuari del punt de subministrament haurà de posar-se en contacte amb LUMISA ja sigui via telefònica al número 900 811 473 o mitjançant el correu electrònic atcliente@lumisa.es

Per això, és imprescindible disposar d'instal·lació elèctrica abans d'aquest tràmit amb Lumisa. En el supòsit de no disposar d'ella, haurà de sol·licitar-la a la Distribuïdora de la seva zona o a una empresa instal·ladora. La gestió es realitzarà mitjançant un pressupost previ que fitaran els tècnics qualificats. 

Documentació.

Si es tracta d'un habitatge o llar:

1. Cèdula d'habitabilitat o qualificació definitiva HPO (en cas d'Habitatge protegit).

2. En cas de ser primera ocupació, Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat per una EIC o pel Departament de Indústria.

3. En cas de ser segona ocupació, sinó hi ha documentació tècnica prèvia per a la instal·lació: 

Butlletí de reconeixement, si la baixa anterior és inferior a un any. Butlletí d'Instal·lacions Elèctriques de baixa tensió. Sol·licitar el Butlletí Elèctric. En aquest document es reflecteixen les principals característiques de la teva instal·lació, com la potència instal·lada i la màxima admissible, a més de garantir la qualitat de la instal·lació. En el cas que la potència sol·licitada superi l'admesa, hauràs d'aportar-nos un nou Butlletí que podràs sol·licitar al teu instal·lador electricista.

Acta d'inspecció, si la baixa és superior a un any. Certificació de les condicions de seguretat per a Habitatges.

4. TÍTUL JUST: Escriptura de propietat, contracte d'arrendament, document de compravenda, etc.

5. Referència cadastral.

6. CIF o NIF. En cas de societat, el poder notarial o autorització corresponent.

7. Compte bancari.

Per contra, si es tracta d'un local o zones comunes:

Segons la legislació vigent, per a contractar un subministrament d'energia elèctrica, s'exigeix la presentació dels següents documents:

1. Llicència de primera ocupació o llicència d'obertura per a la primera contractació.

2. Cèdula d'habitabilitat estesa per l'Organisme provincial del Ministeri d'Obres Públiques o comunitat autònoma, o cèdula de qualificació definitiva.

3. Certificat d'Instal·lació Elèctrica en baixa tensió, segons el tipus de subministrament, en exemplar triplicat, expedit per l'instal·lador electricista que la va realitzar i segellat per l'Organisme Competent de l'Administració.

4. Document Nacional d'Identitat, CIF, NIF, Passaport o Carta de treball.

5. Escriptura de propietat o contracte d'arrendament, o escrit d'adjudicació en promocions públiques.

6. Compte bancari.

TIPUS D'INSTAL·LACIONS  1a OCUPACIÓ  2a OCUPACIÓ

Habitatges en edificis, adossats o unifamiliars 

CIE + CH/VPO CIE/BRIE/AIV+CH/VPO
Locals comercials o oficines  CIE CIE/BRIE
Magatzems
a) Sense risc especifico (aquest concepte deberà constar en les observacions del CIEBT o BRIE) 
CIE CIE/BRIE
b) Amb risc específic  CIE CIE
Serveis Comuns en edificis d'habitatges, comercials o oficines.  CIE CIE
a) Provisionals d'obres
En la renovació del contracte serà necessari presentar la pròrroga de la llicència d'obres 
CIE+LO+CD -
b) Instal·lacions en emplaçaments oberts (fenas, revetlles, exposicions i sililares.) CIE'F -
Indústries CIE CIE
Bombes d'elevació o extracció d'aigua.  CIE CIE
Resta d'instal·lacions. CIE CIE
 

CIE = Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat per una EIC o pel Dpt. De Industruia.
BRIE = Butlletí de Reconeixement de Insatalaciones Elèctriques de baixa tensió.
AIV = Acta Inspecció certificació condicionis seguretat per a Habitatges.
EL = Llicència d'obres.
CH/VPO = Cèdula d'habitabilitat definitiva o concessió definitiva com a Habitatge protegit.
CD = Certificat de distàncies.
CIE'F = CIEBT per a atraccions de fenasambulants amb instal·lació pròpia segellat per una EIC


Una vegada disposem de la documentació necessària en el procés d'alta intervindran dos actors:

• La comercialitzadora gestiona el procés d'alta.
• La distribuïdora rep la petició d'alta per part de la comercialitzadora. Aquesta és qui s'encarrega de connectar el subministrament i supervisar que funcioni correctament.

Cost de l'alta del subministrament.

Per a realitzar un alta d'un punt de subministrament serà imprescindible l'abonament dels drets d'alta de la llum. Aquests drets seran abonats a la Distribuïdora de la zona.

Drets d'escomesa. D'acord amb el que s'estableix en article 49 del Reial decret 1995/2000, d'1 de desembre, tindran consideració de drets d'escomesa la contraprestació econòmica que ha de ser abonada a l'empresa Distribuïdora per la realització d'actuacions necessàries per a atendre un nou subministrament o per a l'ampliació d'un ja existent. Sent aquests:


- Quota d'extensió: 17,374714 €/kW que excedeixi del reconegut.
- Quota d'accés: 19,703137 €/kW que, igualment, excedeixi del reconegut. 

Si es tracta d'un alta després d'una baixa menor a 3 anys l'usuari no haurà d'abonar el cost del dret d'extensió.

Drets d'enganxament. Segons l'article 50 del Reial decret 1995/2000, les distribuïdores podran obtenir percepcions econòmiques per l'operació d'acoblar elèctricament la instal·lació receptora a les seves xarxes, els qui hauran de realitzar aquesta operació sota la seva responsabilitat. L'import dels drets d'enganxament és de 9,044760 €.

Drets de verificació. L'article 50 del Reial Decret 1995/2000 també estableix que els drets de verificació haurà d'abonar-los al consumidor quan l'empresa distribuïdora realitzi l'operació. L'import de la mateixa és de 8,011716 €.

Dipòsit de garantia. Segons el que es disposa en l'article 79 del Reial Decret 1995/2000, es tracta de la quantitat a lliurar en el moment de contractació per un import igual a la facturació teòrica del mes corresponent a 50 hores d'utilització de la potència contractada. Es paga en concepte de fiança per a cobrir futurs impagaments de l'usuari del punt de subministrament.


 

Aquests drets es paguen una única vegada a la distribuïdora de la teva zona en la teva primera factura.

Preu en donar d'Alta la llum per baixa recent. 

Si es decidís realitzar un Alta en un punt de subministrament amb baixa inferior a 3 anys, és a dir, després d'una baixa recent en una instal·lació monofàsica. 

 

Potencia contractada Preu         Preu + IVA
3,45 kW 77,01 € 93,18 €
4,6 kW 99,67 € 120,60 €
5,75 kW 122,33 € 148.02 €
6,9 kW 145,35 € 175,87 €
8,05 kW 167,65 € 202,86 €
9,2 kW 190,30 € 230,26 €
10,35 kW 212,96 € 257,68 €
 

Preu per donar d'Alta la llum per baixa superior a 3 anys. 

Per contra, si es tracta d'un punt de subministrament amb una baixa superior a 3 anys en una instal·lació monofàsica, s'hauran d'abonar tambien els costos del dret d'extensió i, per tant, el cost total serà molt més elevat.

Potencia contractada Preu Preu + IVA
3,45 kW 136,95 € 165,71 €
4,6 kW 179,59 € 217,30 €
5,75 kW 222,23 € 268,90 €
6,9 kW 264,87 € 320,49 €
8,05 kW 307,51 € 372,09 €
9,2 kW 350,14 € 423,67 €
10,35 kW 392,78 € 475,26 €
 
 La factura de la Llum pujarà en 2019. Per què i que solucions proposen?
Anterior

La factura de la Llum pujarà en 2019. Per què i que solucions proposen?

Nikola Tesla, l'inventor en l'ombra de Thomas Edison.
Següent

Nikola Tesla, l'inventor en l'ombra de Thomas Edison.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis