Cost de l'Alta d'un punt de subministrament

Blog

Cost de l'Alta d'un punt de subministrament

Cost de l'Alta d'un punt de subministrament


Alta Escomesa Pagament 0


Per a realitzar l'alta d'un punt de subministrament serà imprescindible l'abonament dels Drets d'Alta de la llum.

Per això, i d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1995/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica la seva Distribuïdora carregarà els següents drets en la primera facturació per accedir a la xarxa:

Drets d'escomesa

D'acord amb el que s'estableix en l'article 49 del RD 1995/2000, tindran consideració de drets d'escomesa la contraprestació econòmica que ha de ser abonada a l'empresa Distribuïdora per la realització d'actuacions necessàries per a atendre un nou subministrament o per a l'ampliació d'un ja existent. Sent aquests:

  • Quota d'extensió: 17,374714 € per cada kW sol·licitat.
  • Quota d'accés: 19,703137 € per cada kW sol·licitat.

Si es tracta d'un alta després d'una baixa menor a 3 anys l'usuari no haurà d'abonar el dret d'extensió.

Drets d'enganxament

Segons l'article 50 del RD 1995/2000, les distribuïdores podran obtenir percepcions econòmiques per l'operació d'acoblar elèctricament la instal·lació receptora a les seves xarxes, els qui hauran de realitzar aquesta operació sota la seva responsabilitat. L'import dels drets d'enganxament és de 9,044760 €.

Si es tracta d'un alta després d'una baixa menor a 3 anys l'usuari no haurà d'abonar el dret d'enganxament.

Drets de verificació

L'article 50 del RD 1995/2000 també estableix que els drets de verificació haurà d'abonar-los al consumidor quan l'empresa distribuïdora realitzi l'operació per a instal·lacions de més de 20 anys. L'import de la mateixa és de 8,011716 €.

Dipòsit de garantia

Segons el que es disposa en l'article 79 del RD 1995/2000, es tracta de la quantitat a lliurar en el moment de contractació per un import igual a la facturació teòrica del mes corresponent a 50 hores d'utilització de la potència contractada. Es paga en concepte de fiança per a cobrir futurs impagaments de l'usuari del punt de subministrament.

Aquests drets es paguen una única vegada a la distribuïdora de la teva zona en la teva primera factura.

Finalment, la modificació del contracte, en concepte de les gestions realitzades per part de Lumisa Energies, comporta un cost de 10 € a 25 € que també seran carregats en la teva primera factura.


  • Compartir

Continua llegint

Compartiràs pis? Com pagar les factures de la llum
Anterior

Compartiràs pis? Com pagar les factures de la llum

Quant costa canviar la potència contractada?
Següent

Quant costa canviar la potència contractada?

×

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.


O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telefono d'atenció al client totalment gratuït