Promociones

Les nostres
Promocions

Descobreix els nostres descomptes
i tarifes promocionals

Promoción amigo

Súper Oferta amb descomptes extraordinaris! Negocis

Descobreix la nostra Súper Oferta per a tarifes d'accés 2.1A, 2.1DHA i 3.0A, amb potència contractada superior a 10 kW i obtindràs un descompte extraordinari en l'energia.

×

1. EMPRESA ORGANITZADORA
Companyia LUMISA ENERGIES, S.L. amb domicili en c/Badajoz 145 3 A, 08018 Barcelona, i proveïda de CIF B65711855 (d'ara endavant “LUMISA”) presenta la present Promoció Súper oferta que es regirà per les següents Condicions Generals.
2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
L'objecte de la Promoció Súper oferta és incentivar i beneficiar les contractacions de nous clients de LUMISA per a petits i grans negocis amb tarifes d'accés 2.1A, 2.1DHA i 3.0A descrites en https://www.lumisa.es/tarifas/ca. Promoció destinada exclusivament a petits i grans negocis.
3. PERÍODE DE VIGÈNCIA I ÀMBIT TERRITORIAL
El termini de vigència de la Promoció Súper oferta serà des de 21 de juliol de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. A partir de l'1 de gener del 2021 podran veure's modificats els preus segons els preus de l'energia del mercat. En aquest cas, es notificarà degudament en l'apartat de Notificacions de la factura. La present Promoció serà vàlida en tota la Península Ibèrica de l'Estat espanyol.
4. PÚBLICO OBJECTIU
Podran participar en la Promoció Súper oferta totes aquelles persones físiques majors d'edat que realitzin un nou contracte de subministrament elèctric (d'ara endavant clients “Entrants”) amb LUMISA exclusivament per a petits i grans negocis amb tarifes d'accés 2.1A, 2.1DHA i 3.0A, amb potència contractada superior a 10 kW.
S'entén com a nou contracte de subministrament elèctric els procedents del canvi de comercialitzadora i les altes directes que es produeixin en la web.
També, podran participar en la Promoció Súper oferta els clients actuals (d'ara endavant clients “Existents”) exclusivament per a petits i grans negocis amb tarifes d'accés 2.1A, 2.1DHA i 3.0 i amb potència contractada superior a 10 kW.
5. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ
L'acceptació de la sol·licitud de la Promoció Súper oferta està condicionada a l'empleno dels requisits previstos en l'oferta:

 • a) Els clients Entrants hauran de realitzar la contractació online a través del formulari en la web https://www.lumisa.es/contrata-ahora/ca. Si durant el primer any de vigència el seu consum és igual a 0kWh durant dos (2) mesos consecutius també deixarà de gaudir aquesta Promoció Súper oferta.
 • b) Per als clients Existents, tant aquells contractes en el seu primer any de contracte de subministrament elèctric, com per a aquells clients que ja han complert el seu primer any de vigència podran sol·licitar la Promoció Súper oferta, sempre que no figurin com a incidents recurrents de pagament. Els clients Existents hauran de sol·licitar la Promoció Súper oferta a través del nostre correu atcliente@lumisa.es.
 • c) Per a la determinació del descompte extraordinari sobre l'energia s'estudiarà cas per cas segons la factura facilitada pel client. Es tindrà en compte la potència contractada i el consum anual d'energia del punt de subministrament concret. Segons les mateixes dades es determinarà un descompte extraordinari superior a l'ofert en la nostra web https://www.lumisa.es/tarifas/ca (Sent, actualment, un descompte del 15% en l'energia per a tarifa d'accés 2.1A i 2.1DHA i descompte del 25% per a tarifa d'accés 3.0A).
 • d) Durant el període promocional pot haver-hi un sobrecarrego addicional si es produïssin les següents circumstàncies:
  Tarifa d'accés
  Descompte extraordinari
  P1
  P2
  P3
  2.1A
  17 %1
  67.59 €
  20 %2
  63.10 €
  25 %3
  55,63 €
  2.1DHA
  17 %4
  58.17 €
  57.02 €
  20 %5
  66.77 €
  61.69 €
  25 %6
  58.17 €
  57.02 €
  3.0A
  30 %7
  63.11 €
  70.59 €
  56.79 €
  35 %8
  56,42 €
  64,25 €
  52,43 €
  37 %9
  53,75 €
  61,71€
  50,69 €
  1Si disposes d'una tarifa d'accés 2.1A, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 17% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 67,59 €, per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional de 0,001 € en la seva factura de la llum.
  2Si disposes d'una tarifa d'accés 2.1A, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 20% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 63,10 €, per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  3Si disposes d'una tarifa d'accés 2.1A, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 25% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 55,63 €, per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  4Si disposes d'una tarifa d'accés 2.1DHA, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 17% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 71,92 € (P1) i 64,49 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  5Si disposes d'una tarifa d'accés 2.1DHA, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 20% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 66,70 € (P1) i 61,69 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  6Si disposes d'una tarifa d'accés 2.1DHA, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 25% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 58,17 € (P1) i 57,02 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  7Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0A, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 30% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 63,11 € (P1), 70,59 € (P2) i 56,79 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  8Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0A, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 35% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 56,42 € (P1), 64,25 € (P2) i 52,43 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.
  9Si disposes d'una tarifa d'accés 3.0A, en el supòsit de beneficiar-se del descompte extraordinari del 37% sobre el terme d'energia, si el preu de l'energia en el mercat elèctric superés els 53,75 € (P1), 61,71 € (P2) i 50,69 € (P3), per cada 1 € per sobre del llindar, es generarà un cost addicional del 0,001 € en la seva factura de la llum.

LUMISA es reserva el dret a excloure de la Promoció Súper oferta a qualsevol client Existent o Entrant que alteri, defraudi o amenaci el bon funcionament de la Promoció i transcurs d'aquesta. D'igual manera, quedarà exclòs qualsevol Participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge de LUMISA , la dels seus clients o la de la resta de Participants.
6. PROCEDIMENT DE LA PROMOCIÓ
Per als clients existents, hauran de sol·licitar-ho a través del correu atcliente@lumisa.es durant el període de vigència. La inscripció en el formulari, per si sola, no garanteix la inclusió en la Promoció Súper oferta. Per a poder beneficiar-te d'aquesta acció s'hauran de complir els requisits esmentats en l'apartat 5 d'aquestes Condicions de la promoció.
Durant el període de vigència, els clients Entrants i/o Existents que compleixin els requisits establerts, i una vegada s'hagi realitzat l'alta d'aquest contracte, obtindran el descompte especial sobre el Terme d'energia durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el preu públic de venda. Pel que el descompte actual dels clients existents serà modificat per l'actual Promoció Súper oferta.
7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS, S.L., situat en c/Badajoz 145 3a, 08018 BARCELONA amb CIF B65711855 és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
El Comercialitzador només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora amb la finalitat de poder contractar en nom del client.
Les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva participació en la Promoció objecte de les presents bases legals.
La legitimació del tractament de dades de caràcter personal és l'execució del contracte i/o consentiment exprés i compliment de la normativa. En emplenar al present formulari s'entén que presta el seu consentiment per a aquesta finalitat.
Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.
L'interessat podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, remetent una comunicació mitjançant correu electrònic a protecciondedatos@lumisa.es així com Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
8. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
Amb la seva participació en la Promoció Súper oferta el client accepta les Condicions generals. LUMISA queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents Bases Legals, així com per a interpretar les mateixes.
9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
La interpretació i el compliment de les bases legals es regiran per la legislació espanyola, LUMISA i els Participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.

**Promoció de descompte vàlida sol·licitant-ho des de 21/07/2020 fins a 31/12/2020 per a actuals i nous clients. El descompte extraordinari serà determinat segons les dades de consum i potència de cada punt de subministrament. Promoció destinada exclusivament a petits i grans negocis. Per a més informació consulta les nostres Condicions particulars de la Promoció Súper Oferta.

Promocions i mesures extraordinàries per als petits i grans negocis

El brot global del Covid-19 ens ha afectat a tots. Entre les diverses indústries, la més afectada ha estat la restauració, i és que vivim en un país turístic. Per això, tot el personal de Lumisa ha fet tot el possible per a superar aquesta situació junts. Des de Lumisa hem implantat una sèrie de mesures extraordinàries per a ajudar als petits i grans negocis.

Súper Oferta amb descomptes extraordinaris

Descobreix la nostra Súper Oferta per a tarifes d'accés 2.1A, 2.1DHA i 3.0A, amb potència contractada superior a 10 kW destinada als petits i grans negocis i obtindràs un descompte extraordinari en l'energia.

**Promoció de descompte vàlida sol·licitant-ho des de 21/07/2020 fins a 31/12/2020 per a actuals i nous clients. El descompte extraordinari serà determinat segons les dades de consum i potència de cada punt de subministrament. Promoció destinada a petits i grans negocis.

Anuncia gratis el teu negoci en les nostres factures!

Amb la finalitat de beneficiar els ingressos dels petits i grans negocis, Lumisa ha agregat una columna de publicitat per al teu negoci, totalment gratuïta, en el revers de les factures de la llum.

**Els espais publicitaris són limitats, prioritzant als clients en la indústria de la restauració. Lumisa organitza la comanda d'acord amb la data de sol·licitud i el nombre de sol·licituds rebudes.

Paga a terminis les teves factures amb Lumisa

Si ets un negoci i tens dificultats financeres per a fer front a les factures de la llum, en Lumisa podràs sol·licitar el pagament fraccionat d'aquestes, sense pagar interessos!

**La sol·licitud estarà condicionada a la superació de l'anàlisi de solvència realitzat per LUMISA.

Junts derrotarem el virus!

Promoción amigo

Tarifa Promocional 15% en l'Energia Llars

Descobreix la nostra Tarifa promocional per a llars amb tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA i potència contractada igual o inferior a 10 kW i obtindràs un descompte del 15% en l'energia durant un any.

×

1. EMPRESA ORGANITZADORA
Companyia LUMISA ENERGIES, S.L. amb domicili en c/Badajoz 145 3 A, 08018 Barcelona, i proveïda de CIF B65711855 (d'ara endavant “LUMISA”) presenta la present Tarifa promocional que es regirà per les següents Condicions Generals.
2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
L'objecte de la Tarifa promocional és incentivar i beneficiar les contractacions de nous clients de LUMISA per a la “nova normalitat” de les tarifes d'accés 2.0A, 2.0DHA descrites en https://www.lumisa.es/tarifas/es. Promoció destinada exclusivament a llars.
3. PERÍODE DE VIGÈNCIA I ÀMBIT TERRITORIAL
El termini de vigència de la Tarifa promocional serà des de 18 de maig de 2020 fins al 31 d'octubre de 2020 amb una durada de 3 mesos. La present Promoció serà vàlida en tota la Península Ibèrica de l'Estat espanyol.
4. PÚBLICO OBJECTIU
Podran participar en la Tarifa promocional totes aquelles persones físiques majors d'edat que realitzin un nou contracte de subministrament elèctric (d'ara endavant clients “Entrants”) amb LUMISA per a tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA, amb potència contractada igual o inferior a 10 kW.
S'entén com a nou contracte de subministrament elèctric els procedents del canvi de comercialitzadora i les altes directes que es produeixin en la web.
També, podran participar en la Tarifa promocional els clients actuals (d'ara endavant clients “Existents”) amb un contracte inferior a 1 any amb tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA, amb potència contractada igual o inferior a 10 kW.
5. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ
L'acceptació de la sol·licitud de la Tarifa promocional està condicionada a l'empleno dels requisits previstos en l'oferta:

 • a) Els clients Entrants hauran de realitzar la contractació online a través del formulari en la web https://www.lumisa.es/contrata-ahora/ca. Si durant el primer any de vigència el seu consum és igual a 0kWh durant dos (2) mesos consecutius també deixarà de gaudir aquesta Tarifa promocional.
 • b) Per als clients Existents, tant aquells contractes en el seu primer any de contracte de subministrament elèctric, com per a aquells clients que ja han complert el seu primer any de vigència podran sol·licitar la nova tarifa promocional, sempre que no figurin com a incidents recurrents de pagament. Els clients Existents hauran de sol·licitar la Tarifa promocional a través del nostre correu atcliente@lumisa.es.

LUMISA es reserva el dret a excloure de la Tarifa promocional a qualsevol client Existent o Entrant que alteri, defraudi o amenaci el bon funcionament de la Promoció i transcurs d'aquesta. D'igual manera, quedarà exclòs qualsevol Participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge de LUMISA , la dels seus clients o la de la resta de Participants.
6. PROCEDIMENT DE LA PROMOCIÓ
Per als clients existents, hauran de sol·licitar-ho a través del correu atcliente@lumisa.es durant el període de vigència. La inscripció en el formulari, per si sola, no garanteix la inclusió en la Tarifa promocional. Per a poder beneficiar-te d'aquesta acció s'hauran de complir els requisits esmentats en l'apartat 5 d'aquestes Condicions de la promoció.
Durant el període de vigència, els clients Entrants i/o Existents que compleixin els requisits establerts, i una vegada s'hagi realitzat l'alta d'aquest contracte, obtindran el descompte especial del 15% sobre el Terme d'energia durant el primer any de vigència del contracte amb LUMISA. Una vegada transcorregut el període promocional d'un any se li aplicarà el preu públic de venda. Pel que el descompte actual del 10% en el terme de potència serà modificat per l'actual tarifa promocional.
7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS, S.L., situat en c/Badajoz 145 3a, 08018 BARCELONA amb CIF B65711855 és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
El Comercialitzador només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora amb la finalitat de poder contractar en nom del client.
Les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva participació en la Promoció objecte de les presents bases legals.
La legitimació del tractament de dades de caràcter personal és l'execució del contracte i/o consentiment exprés i compliment de la normativa. En emplenar al present formulari s'entén que presta el seu consentiment per a aquesta finalitat.
Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.
L'interessat podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, remetent una comunicació mitjançant correu electrònic a protecciondedatos@lumisa.es així com Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
8. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
Amb la seva participació en la Tarifa promocional el client accepta les Condicions generals. LUMISA queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents Bases Legals, així com per a interpretar les mateixes.
9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
La interpretació i el compliment de les bases legals es regiran per la legislació espanyola, LUMISA i els Participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.

**Promoció de descompte vàlida sol·licitant-ho des de 18/05/2020 fins a 31/10/2020 per a actuals i nous clients. Promoció destinada exclusivamnte a llars. Per a més informació consulta les nostres Condicions particulars de la Tarifa promocional.

Últimos días Tarifes Promocional per a la nova normalitat.

Descobreix la nostra Tarifa promocional per a llars amb tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA i potència contractada igual o inferior a 10 kW i obtindràs un descompte del 15% en l'energia durant un any.

Nous clients

Canvia't a Lumisa i obtindràs un descompte del 15% en l'energia. Només hauràs d'introduir el Codi promocional 15DTOENE en el nostre formulari online.

Clients actuals

Per als clients Existents podràs sol·licitar la nova tarifa promocional, sempre que no figuris com a incidents recurrents de pagament solicitandolo a través del nostre correu atcliente@lumisa.es.

Comença a estalviar amb Lumisa en aquests moments tan difícils!

Promoción amigo

Promoció Amic

Per cada nou contracte de llum que ens portis a Lumisa, tu i el teu amic podreu guanyar un descompte de 100 kWh en la vostra pròxima factura amb nosaltres.

×

1. EMPRESA ORGANITZADORA
Companyia LUMISA ENERGIES, S.L. amb domicili en c/Badajoz 145 3 A, 08018 Barcelona, i proveïda de CIF B65711855 (d'ara endavant “LUMISA ENERGÍAS”) organitza la present promoció denominada “PROMO AMIC” (d'ara endavant “Promoció”) es regirà per les següents Condicions Generals.
2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
L'objecte de la promoció és incentivar les contractacions de nous clients de LUMISA ENERGIES de les tarifes d'accés 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA i 3.0A, descrites en https://www.lumisa.es/tarifas/es.
3. PERÍODE DE VIGÈNCIA I ÀMBIT TERRITORIAL
El termini de vigència es regirà pel descrit en el SMS que LUMISA ENERGIES facilitarà al client Existent. La present Promoció serà vàlida en tota la Península Ibèrica de l'Estat espanyol.
4. PÚBLIC OBJECTIU
Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques majors d'edat, o persones jurídiques que realitzin un nou contracte de subministrament elèctric amb LUMISA ENERGIES. Els clients actuals (d'ara endavant clients “Existents”) podran convidar a amics o familiars (d'ara endavant clients “Existents”) podran convidar a amics o familiars (d'ara endavant clients “Entrants”) a contractar un subministrament elèctric a través de la web. S'entén com a nou contracte de subministrament elèctric els procedents del canvi de comercialitzadora i les altes directes que es produeixin en la web.
LUMISA ENERGÍAS es reserva el dret a excloure de la Promoció a qualsevol client Existent o Entrant (d'ara endavant “Participants”) que alteri, defraudi o amenaci el bon funcionament de la Promoció i transcurs d'aquesta. D'igual manera, quedarà exclòs qualsevol Participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge de LUMISA ENERGIES, la dels seus clients o la de la resta de Participants.
5. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ
Tots els Participants que desitgin beneficiar-se de la Promoció, hauran de contractar amb LUMISA ENERGIES qualsevol de les Tarifes de Llum abans descrites. LUMISA ENERGIES enviarà un SMS al client Existent, a través del número de contacte facilitat pel mateix (Ej: COMP6571) i es farà publicitat de la campanya. De la mateixa manera, es trobarà en les factures emeses per LUMISA ENERGIES, en l'apartat de “PROMOCIONS”.
Mitjançant la referida comunicació s'informarà el client Existent del Codi Promocional, que és personal i únic per a cada client Existent, i haurà de facilitar-l'hi al client Entrant.
La Promoció és exclusiva per a la contractació online amb LUMISA ENERGIES. Per això, perquè els Participants es beneficiïn d'aquesta Promoció serà imprescindible que el client Entrant introdueixi el Codi Promocional en el formulari online de contractació.
6. INCENTIU
Durant el període de vigència, els Participants que compleixin els requisits establerts, i una vegada s'hagi realitzat l'alta d'aquest contracte, obtindran:
- El client Existent, un descompte de 100 kWh en el terme d'energia en la seva pròxima factura amb LUMISA ENERGIES.
- El client Entrant, un descompte de 100 kWh en el terme d'energia en la seva pròxima factura amb LUMISA ENERGIES.
En el supòsit en el qual el client Existent disposi de dos o més punts de subministrament, el descompte en el terme d'energia s'aplicarà en el subministrament seguint aquest ordre:

 • 1. Subministrament amb Tarifa d'accés 3.0A
 • 2. Subministrament amb Tarifa d'accés 2.1A
 • 3. Subministrament amb Tarifa d'accés 2.0A
Si el client Existent tingués dos o més punts de subministraments amb la mateixa tarifa d'accés, s'aplicarà prioritzant el consum mitjà de l'energia.
En el cas que el consum d'energia de la seva factura sigui inferior als 100 kWh del descompte, el consum restant es descomptarà en factures successives fins a cobrir la totalitat del descompte.
7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS, S.L., situat en c/Badajoz 145 3a, 08018 BARCELONA amb CIF B65711855 és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
El Comercialitzador només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora amb la finalitat de poder contractar en nom del client.
Les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva participació en la Promoció objecte de les presents bases legals.
La legitimació del tractament de dades de caràcter personal és l'execució del contracte i/o consentiment exprés i compliment de la normativa. En emplenar al present formulari s'entén que presta el seu consentiment per a aquesta finalitat.
Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.
L'interessat podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercitar els seus drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació, i supressió de dades, remetent una comunicació mitjançant correu electrònic a protecciondedatos@lumisa.es així com Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
8. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
Amb la seva participació en la Promoció els Participants accepten les Condicions generals. LUMISA ENERGIES queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents Bases Legals, així com per a interpretar les mateixes.
9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
La interpretació i el compliment de les bases legals es regiran per la legislació espanyola, LUMISA i els Participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.

**Perquè els Participants es beneficiïn d'aquesta Promoció serà imprescindible que el client Entrant introdueixi el Codi Promocional en el formulari online de contractació. Per a més informació consulta les nostres Condicions particulars de la Promoció Amic.

Puc convidar als meus amics a Lumisa i aconseguir 100kWh gratis?

Sí! Així de fàcil. Comparteix el teu codi d'invitació amb els teus amics i tots dos aconseguireu 100 kWh gratis. I si no els gasteu, acumula'ls per a gaudir-los el mes següent.

Aconsegueix el teu Codi d'invitació.

Ho trobaràs en les factures emeses per Lumisa, en l'apartat de “PROMOCIONS”.(Ej: COMP6571)

Recomana Lumisa als teus amics.

Comparteix el teu Codi amb els teus amics i familiars! Per a beneficiar-vos d'aquesta Promoció serà imprescindible introduir el Codi d'invitació en el formulari online de contractació.

Gana un descompte de 100 kWh!

Cada vegada que un amic o familiar contracti amb el teu Codi d'invitació, tu i el teu amic gaudíssiu d'un descompte de 100 kWh en el terme d'energia en la vostra factura amb Lumisa Energies.

Quants més amics convidis, més kWh tindràs!