• 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
  1. 1.1. L'objecte del contracte actual (el "Contracte") és el subministrament d'energia elèctrica per part de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. ("LUMISA") a la instal•lació de la qual és titular Vostè (“el Client”) en el/els punts de connexió o lliurament ("Punt/s de Subministrament") indicat/s en les Condicions Particulars.
  2. 1.2. A aquest efecte, el Client, mitjançant la signatura del contracte actual, accepta de manera expressa i com única modalitat, la contractació adjunta de l'adquisició de l'energia i l'accés a les xarxes a través de LUMISA, possibilitant d'aquesta forma que aquest pugui oferir-li un preu global comprensiu de tots dos conceptes i, per a la qual, per mitjà del contracte actual LUMISA resulta expressament autoritzat i facultat pel Client, perquè, adquireixi amb caràcter general la seva posició jurídica en el Contracte d'Accés a la Xarxa de Distribució que subscrigui amb l'Empresa Distribuïdora on radica la instal·lació del Client. El Client s'obliga a autoritzar la contractació conjunta abans citada a través de LUMISA en tant romangui vigent el contracte actual de Subministrament. En cas de discrepància entre les condicions generals especificades en el Contracte i les condicions particulars, prevaldran per aquest ordre les Particulars i les Generals.
  3. 1.3. Aquest Contracte de Subministrament és personal i el Client haurà de ser l'efectiu usuari de l'energia elèctrica subministrada, no podent utilitzar-la en lloc diferent per al que va ser contractada, ni cedir-la, alienar-la o posar-la a la disposició de tercers. No obstant això, sempre que estigui al corrent del pagament del preu, el Client podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor que vagi a fer ús del mateix en idèntiques condicions, prèvia presentació per escrit de la sol•licitud de canvi de titularitat amb les signatures conjuntes del Client i del nou titular, i acceptació de LUMISA, qui gestionarà davant l'Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d'Accés l'efectivitat del qual quedarà condicionada al citat traspàs. La qualitat del servei serà la definida reglamentàriament en el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre i normes concordants. La responsabilitat sobre la disponibilitat i qualitat del subministrament és de l'Empresa Distribuïdora de la zona d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent.
 • 2. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA
  1. 2.1. Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del Contracte, inclosa la validesa i execució del contracte actual i la validesa de les notificacions que LUMISA pugui dur a terme al Client, puguin ser realitzades per correu ordinari, mitjans telefònics, electrònics o telemàtics incloent SMS, Whatsapp i/o sistemes de codis concrets d'identificació o de claus específiques de seguretat facilitats per a aquesta fi per LUMISA, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la comunicació. Per tant, aquest Contracte se celebra electrònicament, mitjançant la pàgina web titularitat de LUMISA, i s'entén perfeccionat amb l'acceptació per part del Client expressada a través del formulari d'alta o canvi. El Client haurà d'acceptar per mitjà de correu electrònic la celebració del Contracte en les Condicions Generals per mitjà de Logalty Serveis de Tercer de Confiança, S.L., servei adscrit a LUMISA. Totes les notificacions i comunicacions, entre les parts, que hagin d'efectuar-se en virtut del contracte actual es realitzaran a través dels mitjans citats anteriorment, que a aquest efecte el Client hagi assenyalat en les Condicions Particulars del Contracte actual.
  2. 2.2. LUMISA no respondrà per l'actuació dels operadors dels mitjans de comunicació (telèfon, correus, SMS, entre altres) aliens a LUMISA utilitzats pels Clients, així com als danys i perjudicis que poguessin ocasionar.
  3. 2.3.
 • 3. PUNT DE SUBMINISTRAMENT I CONDICIONS TÈCNIQUES
  1. 3.1. A l'efecte del que s'estableix en aquest Contracte, s'entén per Punt/s de Subministrament el punt de connexió o lliurament situat en la instal·lació del Client en què s'efectua la mesura del consum de l'energia elèctrica subministrada per LUMISA. La qualitat del subministrament i la seva disponibilitat serà responsabilitat de l'Empresa Distribuïdora com a propietària de la xarxa en la qual radica la instal·lació del Client en els termes que s'estableixen en la condició 14a
  2. 3.2. La tensió nominal i les potències màximes que el Client pot consumir a l'empara del contracte actual seran establertes conforme al que es disposa en la normativa aplicable a tals efectes.
 • 4. EQUIPS DE MESURA I CONTROL
  1. 4.1. El Client haurà de disposar en el Punt/s de Subministrament, durant la vigència d'aquest Contracte de Subministrament, d'un equip de mesura i control de l'energia elèctrica subministrada (“Equip de Mesura i Control”) que compleixi els requisits tècnics legalment establerts, sent responsable de la seva custòdia, dels equips que mesuren el consum, i del compliment de les altres obligacions establertes per la legislació vigent. El Client respondrà de la seva instal·lació interior i de la realització de les revisions i/o inspeccions obligatòries i de mantenir en perfecte estat de conservació les instal·lacions receptores, inclosos els aparells de consum, i de fer un ús adequat d'aquests.
  2. 4.2. Aquest Equip de Mesura i Control podrà ser propietat del Client. En el supòsit d'Equips de Mesura en lloguer LUMISA traslladarà al Client l'import que l'Empresa Distribuïdora li facturi.
  3. 4.3. En cas que l'Empresa Distribuïdora, atesa la legislació vigent, consideri necessària la instal•lació de l'Interruptor Control de Potència (“I.C.P”), es procedirà a la instal•lació del mateix d'acord amb el que s'estableix reglamentàriament i facturant el seu lloguer al Client. En el cas que s'estableixi algun tipus de regulació sobre lloguers d'Equips de Mesura i Control, la mateixa i les seves futures modificacions seran traslladades de forma íntegra al contracte actual.
  4. 4.4. El Client, de conformitat amb la normativa vigent, haurà de garantir l'accés físic a la seva instal•lació a LUMISA, a la Empresa Distribuïdora, o als seus empleats o contractistes degudament acreditats, a fi de fer els treballs de lectura, comprovació, verificació, precintat o uns altres que amb caràcter general resultin necessaris per a una prestació eficaç del servei objecte del contracte actual de Subministrament.
  5. 4.5. El Client es compromet a no manipular cap dels components de la instal•lació, i especialment l'Equip de Mesura i Control, segons el que es disposa en la normativa vigent, exonerant en tot cas a LUMISA de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que legalment li anessin exigibles per aquesta manipulació. Podent-se resoldre el contracte per part de LUMISA exigint-se tota la responsabilitat al Client com s'estableix en la Condició General 12.1.
  6. 4.6. En el supòsit de fallada o deficiència de l'Equip de Mesura no permetent la lectura de les dades de consum per a qualsevol període, LUMISA realitzarà una estimació de l'energia consumida pel Client, com s'estableix en la Condició General 6.3.
  7. 4.7. De conformitat amb el que s'estableix en la Llei del Sector Elèctric i la seva normativa de desenvolupament, l'Empresa Distribuïdora és l'única responsable del manteniment de la xarxa de distribució i de la qualitat i continuïtat del subministrament, LUMISA no serà responsable de la falta de qualitat o continuïtat del subministrament o dels danys produïts a conseqüència d'interrupcions, talls de subministrament, sobretensiones o baixades de tensió.
 • 5. PREU
  1. 5.1. El Client ve obligat al pagament a LUMISA tant de l'energia elèctrica consumida com de la tarifa d'accés que correspon a l'Empresa Distribuïdora i altres components regulats reglamentàriament, d'acord amb els preus que figuren en les Condicions Particulars. Els preus inclouen els valors regulats que, d'acord amb la normativa aplicable, correspongui percebre a l'Empresa Distribuïdora, i que seran traslladats íntegrament al Client segons la normativa vigent Igualment, LUMISA repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l'Empresa Distribuïdora a causa de refacturaciones o resultats d'actes d'inspecció en relació amb el punt de subministrament del Client. Les variacions dels valors regulats que poguessin aprovar-se per l'Administració per al període de vigència del contracte actual seran traslladades automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals en els termes que s'estableixen en la condició 7a. L'obligació del Client de satisfer aquests imports persistirà fins a la seva total liquidació, fins i tot en cas que s'hagués aconseguit el termini de durada previst per a aquest contracte de subministrament o que el mateix s'hagués extingit de qualsevol altra manera.
  2. 5.2. En el cas de facturació per maxímetre, si la potència demandada sobrepassa en qualsevol període horari el 105% de la potència contractada en aquest, la potència a facturar en aquest període serà la registrada més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105% de la potència contractada. La facturació d'energia reactiva i la resta de conceptes de facturació, si correspon, es realitzarà segons la normativa vigent aprovada per l'Administració.
  3. 5.3. En el cas que l'Equip de Mesura sigui propietat de l'Empresa Distribuïdora, i el Client hagi optat per llogar-lo, aquest haurà d'abonar a LUMISA> el preu corresponent pel citat lloguer. Seran així mateix a càrrec del Client, incrementant per tant el preu aplicable, totes aquelles despeses, costos, tributs i pagaments que resultin legalment exigibles a conseqüència de la subscripció del Contracte de Subministrament i del Contracte d'Accés.
  4. 5.4. Qualsevol tipus de promoció, descompte i/o complement sobre el preu ofert al Client per part de LUMISA es limitarà a les circumstàncies específiques per a les quals es van atorgar o al temps de durada establert en aquelles sense generar consolidació o dret algun al Client en el manteniment del citat preu. Per a més informació consulti la nostra Política de preus.
 • 6. FACTURACIÓ I PAGAMENT
  1. 6.1. LUMISA facturarà amb periodicitat mensual o bimestral la quantitat a abonar pel Client derivada del contracte actual, que engloba tant el concepte d'adquisició d'energia com el d'accés a la Xarxa de Distribució, en funció de la forma i/o temporalitat de les lectures realitzades per les entitats encarregades d'això.
  2. 6.2. En la factura emesa per LUMISA es detallaran tots els conceptes legalment exigibles i proporcionarà informació sobre l'origen de l'energia subministrada, els impactes ambientals de les diferents fonts d'energia i de la proporció utilitzada entre elles.
  3. 6.3. Per a la facturació dels consums d'energia elèctrica efectuats, s'utilitzaran les lectures realitzades per les entitats encarregades d'això, conforme a la normativa reguladora aplicable. Per al supòsit que les labors de lectures no siguin realitzades abans de la finalització del període de facturació per causes no imputables a LUMISA, el Client li faculta expressament a facturar una quantitat estimada, prenent com a referència els consums del seu Punt/s de Subministrament corresponents a la mitjana dels últims tres mesos. A aquests efectes, LUMISA podrà realitzar facturacions complementàries un cop coneguts els consums reals, d'acord amb la normativa vigent.
  4. 6.4. El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el compte (IBAN) designada pel Client, havent-se de realitzar el pagament en la data de recepció per l'entitat bancària de la comunicació de l'import de la factura, o en el seu cas, en la data en què l'entitat bancària designada rebi la comunicació amb l'import a carregar en el compte del Client. Així mateix, podrà realitzar-se el pagament mitjançant Ingrés en Compte en els comptes facilitats per LUMISA en les Condicions Particulars. No obstant això, en cas de ser necessari LUMISA podrà modificar, així com establir formes de pagament alternatius. De la mateixa manera, el client autoritza a LUMISA a retenir el saldo disponible, quan aquest sigui inferior a 100 €, amb la finalitat de descomptar-lo en la pròxima facturació.
  5. 6.5. Les factures no abonades íntegrament en les dates previstes per causes no imputables a LUMISA tindran la consideració de deute vençut, podent ser susceptibles d'execució immediata. Igualment, l'impagament de qualsevol factura reportarà interessos de demora; despeses de devolució bancària, així com despeses de gestió administrativa generats per la posterior reclamació al Client del deute impagat corresponent a un import de trenta-cinc (35) €, segons el que s'estableix per a això en la llei de lluita contra la morositat Llei 3/2004 de 29 de desembre, i sense perjudici del que s'estableix en la resta de Condicions Generals. Així mateix, el Client queda expressament informat que, de no atendre el termini de pagament i sempre que es compleixin la totalitat dels requisits establerts en la normativa en matèria de protecció de dades, les dades relatives a l'incompliment de pagament podran ser comunicats per LUMISA> a un fitxer de compliment o incompliment d'obligacions dineràries.
  6. 6.6. El Client podrà modificar la domiciliació bancària mitjançant notificació expressa a través d'atcliente@lumisa.es amb una antelació mínima de 21 dies naturals a la data d'emissió de la factura per a així permetre la modificació de dades amb l'entitat bancària i el càrrec en el nou compte. En el supòsit de produir-se dos o més devolucions consecutives o alternes per impagament de les factures, s'enviarà la factura a l'adreça facilitada pel Client per al seu pagament en qualsevol de les entitats que es facilitin per part de LUMISA traslladant-se al client al Client les despeses bancàries ocasionades per la devolució d'aquesta. De la mateixa manera, haurà d'identificar clarament a quines factures corresponen els pagaments eximint a LUMISA de qualsevol mal i perjudici en cas contrari. Algunes de les modalitats de pagament que puguin oferir-se podran quedar subjectes a l'abonament pel Client de certes despeses de gestió que seran degudament informats de manera prèvia.
 • 7. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
  1. 7.1. Els preus i condicions reflectits podran ser modificats per LUMISA semestralment de conformitat amb les Condicions Generals. LUMISA notificarà al Client la data concreta de la revisió de preus, prèvia informació pública mitjançant escrit dirigit al mateix o mitjançant notificació en la seva factura habitual de consum anterior a la modificació amb una antelació mínima d'un (1) mes a l'entrada en vigor de la modificació.
  2. 7.2. No obstant l'anterior, en el cas que la modificació suposés un augment del preu sobre l'inicialment estipulat, el Client podrà comunicar a LUMISA la seva decisió de resoldre el contracte, d'acord amb els procediments reglamentàriament establerts referent al canvi de subministrador. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se per escrit a LUMISA dins del termini dels quinze (15) dies següents a la posada en públic coneixement o a la notificació escrita de la modificació de les condicions econòmiques. Transcorreguts quinze (15) dies des de la seva posada en públic coneixement o des de la comunicació al Client sense haver rebut contestació per escrit del mateix manifestant el seu desig de resoldre el Contracte, s'entendrà que el Client accepta aquestes modificacions econòmiques en la data determinada per LUMISA. En cas que la resolució contractual per part del Client no pogués fer-se efectiva, per condicions de tramitació reglamentària aliens a LUMISA, amb anterioritat a l'entrada en vigor dels nous preus establerts, aquests seran directament aplicables al Client fins que la resolució contractual es fes efectiva.
  3. 7.3. D'altra banda, quan amb posterioritat a la data d'aquest Contracte, s'aprovin, promulguin, ratifiquin o modifiquin disposicions legals o reglamentàries d'índole administratiu, mercantil o tributari, o es modifiqui la interpretació judicial o administrativa d'aquestes disposicions o de les ja existents a la data del Contracte, en virtut de les quals LUMISA sofrís un augment de cost o una alteració de les condicions de prestació del subministrament directament relacionades amb el compliment de les seves obligacions, LUMISA podrà augmentar el preu proporcionalment, prèvia comunicació escrita al Client, de manera que es restableixi l'equilibri econòmic de la prestació a la qual ve obligat LUMISA.
  4. 7.4.
  5. 7.5.
  6. 7.6.
 • 8. DRETS D'ESCOMESA I DIPÒSIT DE GARANTIA
  1. 8.1. Les despeses que originin els treballs d'enganxament, extensió, reconnexió, verificació, o altres drets d'escomesa necessaris per a atendre el nou subministrament o per a l'ampliació del ja existent, que corresponguin a l'Empresa Distribuïdora, seran a càrrec del Client.
  2. 8.2. Així mateix, i segons la normativa vigent, LUMISA facturarà pels conceptes que es descriuen a continuació sense perjudici que aquests costos puguin variar-se normativament: (a) drets d'extensió, en cas d'altes o augment de potència, amb un import de 17,374714 €/kW contractat + IVA; (b) drets d'accés, en el supòsit d'altes o increment de la potència, de 19,703137 €/kW + IVA; (c) drets d'enganxament, en el supòsit d'alta, augment o disminució de la potència i canvi de tarifa, amb un cost de 9,04 € +IVA; (d) drets de verificació, per a instal•lacions de més de 20 anys, amb un import de 8,01 € + IVA; (e) modificació del contracte, en concepte de les gestions realitzades per part de LUMISA, amb un cost d’entre 10 € a 25 € + IVA.
  3. 8.3. LUMISA podrà exigir al Client en el moment de la contractació i en tot cas abans de l'inici del subministrament, el lliurament d'una fiança o Dipòsit de Garantia per l'import establert legalment. El Client autoritza a LUMISA a aplicar la part corresponent de l'esmentat dipòsit al saldo de les quantitats pendent de pagament en el moment de la resolució contractual.
 • 9. SUBROGACIÓ I CESSIÓ
  1. 9.1. Per a la subrogació en els drets i obligacions del Contracte serà necessària la prèvia la sol·licitud de canvi de titularitat, sempre que s'estigui al corrent en el pagament. El nou Client se subrogarà en el Contracte en idèntiques condicions a les pactades amb l'anterior titular, a qui se li restituirà, si escau, el dipòsit o garantia que hagués constituït i s'exigirà un nou dipòsit al nou Client si fos necessari.
  2. 9.2. LUMISA podrà cedir, en el seu cas, el Contracte i els drets i obligacions dimanants del mateix a qualsevol societat que la succeeixi legal o contractualment, comunicant-lo prèviament al Client.
 • 10. DURADA DEL CONTRACTE
  1. 10.1. El contracte actual de Subministrament se subscriu per un termini de durada d'un (1) any a comptar des de l'inici del subministrament i serà prorrogat automàticament per períodes anuals de no mediar comunicació prèvia escrita per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d'un (1) mes a la data de venciment. A aquest efecte, cada factura enviada al Client indicarà la data de finalització del Contracte a aquest efecte que pugui evitar la seva pròrroga, si aquesta és la seva voluntat. En cas de subministrament eventual o temporada, la durada serà la indicada en les condicions particulars, amb periodicitat anual en cas de temporada.
  2. 10.2. El Contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura, si bé la seva efectivitat quedarà condicionada al moment en què es disposi de l'accés a la xarxa de distribució i l'Equip de Mesura compleixi els requisits establerts per la reglamentació vigent. Així com a la prèvia verificació per part de LUMISA de les dades aportades pel Client a la data de la signatura del contracte, en un termini màxim de quinze (15) dies laborals, podent rebutjar el mateix en cas de discrepància o incorrecció de dades o en cas de deute anterior pendent.
  3. 10.3. En el cas que l'accés a la xarxa de distribució no es concedís abans de dues (2) mesos des de la signatura del present document, el Contracte quedarà condicionat a la revisió, per acord entre les parts, de les condicions econòmiques per al/els Punt/s de Subministrament objecte d'aquest. En cas contrari s'entendrà com no subscrit.
 • 11. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
  1. 11.1. En cas d'impagament per part del Client, LUMISA podrà tramitar, d'acord amb la normativa vigent, la suspensió del subministrament si transcorreguts vint (20) dies naturals des que se'ls hagués requerit el pagament, mitjançant la presentació al cobrament a l'entitat financera on el Client tingui domiciliat el pagament de la factura o a través de l'ingrés en compte dels comptes bancaris facilitats al Client, i aquesta no hagués estat satisfeta íntegrament.
  2. 11.2. Així mateix, el subministrament podrà ser suspès: (I) En casos de força major, tal com són establerts en la Condició General 13a; (II) Per incompliment d'alguna de les obligacions dimanants d'aquest Contracte i, especialment, la falta de pagament de qualsevol factura en el termini previst; (III) En general, en els supòsits previstos en la normativa elèctrica vigent i, especialment, l'incompliment de qualsevol obligació que s'imposi al Client com a usuari del servei, per raons de seguretat o risc per a persones o béns, o realització de tasques necessàries de manteniment, reparació, ampliació o substitució d'instal·lacions; (IV) Per resolució contractual, i d'acord amb el que es preveu reglamentàriament.
  3. 11.3. Si LUMISA suspengués el subministrament per impagament, no es produirà la reposició del mateix fins que el Client hagi realitzat tots els pagaments deguts, així com els interessos de demora reportats i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament. LUMISA, i una vegada efectuat els pagaments deguts pel Client, comunicarà a l'Empresa Distribuïdora, en un termini màxim de tres (3) dies naturals, perquè aquesta procedeixi a la reposició d'aquesta. Durant el període de suspensió del subministrament, el Client continuarà sent el responsable del pagament dels conceptes derivats del Contracte d'Accés amb l'Empresa Distribuïdora, així com de les despeses ocasionades a conseqüència de la suspensió i reconnexió que exigeixi l'Empresa Distribuïdora, com ara els drets de reenganxament establerts legalment. L'Empresa Distribuïdora serà l'única responsable de la reconnexió.
  4. 11.4. L'Empresa Distribuïdora tindrà la potestat de donar de baixa administrativa un contracte d'Accés a la Xarxa, podent retirar l'Equip de Mesura i Control si el subministrament romangués més de 60 dies sense connexió per impagament. De la mateixa manera, LUMISA podrà sol·licitar a l'Empresa Distribuïdora la baixa administrativa del Client en situació de suspensió del subministrament per impagament, d'acord amb la normativa vigent, si no fos possible la localització d'aquest.
 • 12. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
  1. 12.1. Són causes de resolució del Contracte, amb independència de les assenyalades en la legislació vigent, les següents: (I) L'incompliment de qualsevol obligació dimanant del Contracte, especialment, l'impagament de l'import, l'ús de l'energia subministrada per a finalitat o ús diferent de l'establert en el contracte actual o l'incompliment per part del Client del compromís de no resoldre el Contracte d'Accés mentre estigui vigent el contracte actual de Subministrament; (II) Quan, per part del Client o amb el seu coneixement, s'hagin realitzat enganxaments directes sense previ contracte o establert desviacions per a subministrar energia a una instal·lació no prevista en el Contracte, així com s'hagi produït manipulació de l'equip de mesura o control o s'eviti el seu correcte funcionament; (III) Els supòsits d'impossibilitat legal de tramitar la suspensió de subministrament; (IV) La situació d'insolvència o declaració de concurs de conformitat amb la normativa vigent; (V) La modificació de les condicions econòmiques per part de LUMISA en els termes establerts en la Condició General 7ª; (VI) La comunicació expressa i fefaent pel Client en el termini de catorze (14) dies hàbils des de la signatura del contracte actual o des de la seva recepció, en el cas de contractació via telemàtica o telefònica, i sempre que durant aquest període no s'hagi fet ús del servei.
  2. 12.2. La terminació del Contracte per causa imputable al Client durant el primer any de vigència del contracte i les pròrrogues no produirà cap penalització.
  3. 12.3.
  4. 12.4.
  5. 12.5.
  6. 12.6.
 • 13. FORÇA MAJOR
  1. 13.1. No respondran el Client ni LUMISA de l'incompliment del Contracte de Subministrament en casos de força major i, especialment, si existeix una impossibilitat per part de LUMISA d'adquirir o fer arribar l'energia elèctrica al Client, per causes no imputables a ell, o per intervenció directa o indirecta de tercers.
  2. 13.2.
  3. 13.3.
  4. 13.4.
 • 14. RESPONSABILITATS
  1. LUMISA en cap cas respondrà dels danys i perjudicis ocasionats al Client o a tercers per raó d'accions o omissions del propi Client o de tercers que no siguin directament imputables a l'Empresa Distribuïdora. El Client és el responsable d'esmenar qualsevol anomalia detectada en les seves instal·lacions i, en general, de mantenir en adequades condicions les seves instal·lacions.
 • 15. RECLAMACIONS
  1. 15.1. El Client podrà sol•licitar informació així com formular reclamacions a LUMISA en relació amb el contracte actual per tots els canals disponibles de comunicació, tals com en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona España dirigit a atcliente@lumisa.es “Atenció al client - Reclamació”; o per telèfon al número gratuït 900 811 473.
  2. 15.2.
 • 16. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
  1. 16.1. El contracte actual de Subministrament estarà regit i serà interpretat d'acord amb la llei espanyola aplicable i, en particular, amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric la seva normativa de desenvolupament i qualsevol normativa que la modifiqui o substitueixi.
  2. 16.2. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació, aplicació o execució del contracte actual, LUMISA i el Client, amb renúncia expressa a un altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal•lació de la qual és titular el Client i en la qual es presta el subministrament.
 • 17. DRET DE DESISTIMENT
  1. 17.1. Com a consumidor, i segons el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació i a comptar des de la celebració del contracte segons el que es disposa en apartat (VI) de la Condició General 12 d'aquest document.
  2. 17.2. Per a exercir aquest dret, haurà de notificar-nos en la següent adreça: A/A: Apartat de correus 18002, 08018 Barcelona España o bé a través del nostre correu electrònic dirigit a atcliente@lumisa.es “Atenció al client - Desistiment” utilitzant el Formulari de Desistiment o altres escrits de caràcter anàleg.
  3. 17.3. En tot cas, el Client autoritza a LUMISA a iniciar el subministrament objecte d'aquest Contracte des del primer moment, durant el període de desistiment.
 • 18. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
  1. 18.1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? LUMISA, situat en c/Badajoz 145 3a, 08018 BARCELONA amb CIF B65711855 és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
  2. 18.2. A qui comunicarem les seves dades? LUMISA només comunicarà les dades a Organismes i Institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, així com l'Empresa Distribuïdora amb la finalitat de poder contractar en nom del client.
  3. 18.3. Amb quina finalitat tractem les seves dades? A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a tractaments de dades de caràcter personal, LUMISA informa el Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat o manual creat sota la responsabilitat de LUMISA, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el Client, així com de les labors d'informació i comercialització dels serveis oferts per LUMISA o per tercers i d'activitats relacionades amb els mateixos per al que el Client consent en manera expressa, precís i inequívoc a la signatura del Contracte de Subministrament.
  4. 18.4. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades de caràcter personal es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades.
 • 19.
  1. 19.1.
  2. 19.2.
 • 20.
  1. 20.1.
  2. 20.2.
  3. 20.3.
  4. 20.4.
  5. 20.5.
  6. 20.6.
 • CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

  Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis